Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 04.05.2015

Drugi rok KFS


KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał na mocy Ustawy z 14 marca 2014 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598). Pieniądze KFS pochodzą z Funduszu Pracy. W latach 2014-2015 mogą być wydatkowane za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej niemal wyłącznie na kształcenie osób pracujących, którzy mają co najmniej 45 lat. Niemal, ponieważ środki te przeznacza się także na badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych tego typu wsparciem, mierzenie efektywności wykorzystania pieniędzy, a także promocję Funduszu. Ten sam minister decyduje również o sposobie alokacji 80% środków. Pozostała część ma postać rezerwy celowej, a jej uruchomienie jest w gestii Rady Rynku Pracy.

W roku 2014 w KFS znalazło się 40 mln zł. Tylko 1% przeznaczono na wyżej opisane działania związane z badaniami i promocją. Kwotę 400 tys. zł podzielono równo pomiędzy ministerstwo oraz województwa. Metodologię podziału puli 80% (rozdysponowują ją powiatowe urzędy pracy) oparto na wzorze, w którym kluczowy jest parametr "Zn", tzn. liczba osób pracujących w województwie, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Niestety, wzór nie ujmuje liczby osób, dla których utworzono Fundusz.

Rok później w KFS wydzielono już 179 mln zł, a część na promocję i badania urosła do 1,5%. Wzór nie uległ zmianie, premiując tym samym ponownie województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.

Plan wydatków w ramach KFS w latach 2014-2015 roku na działania PUP, dane w mln zł
województwośrodki w 2014 rokuśrodki w 2015 roku
Dolnośląskie2 184,010 033
Kujawsko-Pomorskie1 470,06 562
Łódzkie2 575,011 292
Lubelskie1 931,08 682
Lubuskie833,03 725
Małopolskie2 686,011 854
Mazowieckie4 803,022 902
Opolskie708,03 118
Podkarpackie1 645,06 924
Podlaskie962,04 287
Pomorskie1 843,08 012
Śląskie3 847,016 476
Świętokrzyskie1 163,05 012
Warmińsko-Mazurskie1 113,04 704
Wielkopolskie2 728,012 298
Zachodniopomorskie1 192,05 247

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowe informacje dla pracodawców
  • Dofinansowanie z KFS odbywa się na zasadzie pomocy de minimis
  • Przyznanie pieniędzy z KFS możliwe jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
  • Pracodawca musi samodzielnie pokryć 20% kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Wsparcie z KFS nie może być wyższe (na jednego pracownika) niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
  • Pracodawca może przeznaczyć środki z KFS na zbadanie zapotrzebowania firmy na kształcenie, kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzone dyplomami, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW.


Fundacja Praca na Tak apeluje o modyfikację sposobu wydatkowania środków, uzależniając go w większym stopniu od poziomu bezrobocia. Podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujących jest dobrym rozwiązaniem, chroniącym przed utratą pracy. Działania te nie mogą być jednak ukierunkowane na regiony o najwyższym poziomie zatrudnienia. Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie w 2015 roku otrzymały bowiem prawie 40% środków. Województwa o największej skali bezrobocia; warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie uzyskały 11% środków z KFS.
Tendencje rynkowe
Zatrudnienie ze względu na rodzaj własności (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna