Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 15.05.2015

Pracująca Europa 2020

Strategia Europa 2020 kojarzy się głównie z wytyczeniem zmian w polityce klimatycznej i energetycznej. Inicjatywa Unii Europejskiej ma jednak szerszy kontekst; jest poświęcona wzrostowi gospodarczemu. Komisja Europejska sformułowała kilka kluczowych celów. Oprócz wspomnianego obszaru, dotyczącego klimatu i energetyki, oraz innowacji, trzy programy dotyczą bezpośrednio rynku pracy. Są to projekty obejmujące zatrudnienie, edukację, a także włączenie społeczne.

Pierwszy z nich zaczął działać w 2010 roku pod nazwą "Mobilna młodzież". Ma zwiększyć szanse na zatrudnienie poprzez włączenie w rynek pracy studentów i stażystów. Mogą oni zdobywać doświadczenie za granicą i korzystać z europejskich systemów edukacji i szkolenia, systematycznie zyskujących na jakości.

Bez pracy w Unii Europejskiej jest obecnie 23 miliony osób. Warto zauważyć, że stopa bezrobocia wśród młodych ludzi jest ponad dwukrotnie wyższa niż u dorosłych (21,7% vs 9%). Bezrobotnych Europejczyków poniżej 25. roku życia jest więcej niż 5 milionów. Grupa ta rośnie do 7,5 mln, jeśli wziąć pod uwagę przedział wiekowy od 15 do 24 lat. Pozostają oni tak poza systemem kształcenia, jak i edukacji. Ich status odpowiada definicji NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Celem programu jest osiągnięcie 75% wskaźnika zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym, czyli będących w przedziale 20 - 64 lat. Realizacja tak określonego zadania możliwa jest poprzez ofertę kształcenia i szkoleń adekwatną do potrzeb młodych ludzi, wsparcie dotacjami unijnymi na studia lub doskonalenie zawodowe w innym państwie, a także wprowadzenie przez kraje członkowskie takich procedur, które ułatwią przejście od edukacji do pracy.

Instrumenty UE mają wymiar finansowy i organizacyjny, wspierając młodych przedsiębiorców oraz zachęcając do aktywnej obecności na unijnym rynku rynku pracy. Eures (Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy kierowaną przez Komisję Europejską. Jednym z narzędzi Eures jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

Kolejny nosi miano "Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia". Zakłada przyspieszenie reform rynku pracy. Dzięki temu Europejczycy będą mogli podnosić kwalifikacje adekwatnie do zmieniających się potrzeb pracodawców. Zdynamizuje to powstawanie nowych miejsc pracy. Pozytywne efekty zwiększone zostaną poprzez uproszczenie przepisów w zakresie zatrudnienia.

Inicjatywa Komisji Europejskiej ma przyczynić się do uzyskania przytoczonego już wskaźnika zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym do poziomu 75%. UE dzięki Programowi na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia ma również:
- obniżyć liczbę uczniów przedwcześnie kończących naukę (do poziomu poniżej 10%),
- zwiększyć odsetek młodych ludzi podejmujących studia na uniwersytetach i politechnikach (do co najmniej 40%),
- zmniejszyć grupę osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (o co najmniej 20 mln).

Program funkcjonujący od 2008 roku, poza wynikającym z jego nazwy obszarem aktywności, obejmuje także model flexicurity, poprawę jakości i warunków pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Trzeci powinien doprowadzić do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 milionów. "Europejskiemu programowi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym" mają być podporządkowane liczne działania w innych obszarach regulowanych przez KE.

Program działa od 2010 roku. Jest systematycznie monitorowany w ramach "semestru europejskiego" i odbywającej się corocznie Konwencji Europejskiej Platformy Współpracy w Zakresie Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Oprócz działań koordynacyjnych w obrębie polityki zdrowotnej i społecznej istotne jest wyznaczenie 20-procentowego poziomu asygnowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W Fundacji Praca na Tak cyklicznie zapoznajemy się z raportami publikowanymi przez Komisję Europejską. Sprawdzamy, jak Strategia Europa 2020, w szczególności jej cele związane z rynkiem pracy, jest realizowana w Polsce.
Tendencje rynkowe
Wolne miejsca pracy (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna