Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
ekonomia

Fundacja Praca na Tak działa zgodnie z zasadami ekonomii społecznej. Pojęcie to rozumiemy w szerszym ujęciu niż wskazuje na to klasyczna definicja, mówiąca o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie jednostek pozarządowych przez podmioty gospodarcze.

Człowiek w gospodarce nie może być sprowadzany do czysto sprawozdawczego, tabelarycznego ujęcia.

W Fundacji Praca na Tak widzimy potrzebę ścisłego, wzajemnego współdziałania sektora NGO, aby alokacja pomocy odbywała się możliwie szybko i skutecznie. Jednostki pozarządowe nie mogą bowiem konkurować między sobą o środki budżetowe lub pozyskiwane z komercyjnych przedsięwzięć.

Gospodarka społeczna powinna polegać również na silnym angażowaniu firm oraz instytucji finansowych w projekty pożyteczne społecznie, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także nakładów osobowych. W zadanie to doskonale wpisuje się idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyrosła ona z chęci dbania o wizerunek korporacji, ale jej szczytne cele zyskują, gdy poza pomysłem widać realne efekty działań.

Ekonomii społecznej nie wolno nastawiać się jedynie na cele mikro. Należy uwzględniać rozwój gospodarczy i wykorzystanie jego efektów nie tylko dla zatrudnionych, ale również dla pozostających bez pracy. Dystrybucja dochodu narodowego musi być perspektywiczna, technicznie rzecz ujmując wręcz predykcyjna.

Tylko zdrowa gospodarka daje szansę na równy start. Co ważne, zdrowa nie zawsze musi oznaczać rosnące wskaźniki makroekonomiczne. Przy stagnacji bądź recesji to najsłabsi stają się najszybciej zagrożeni spadkiem dochodów i siły nabywczej pieniądza. Rolą państwa i społeczeństwa obywatelskiego jest przeciwdziałać takiemu scenariuszowi.

Fundacja oferuje wsparcie dla podmiotów o takiej samej formie organizacji oraz spółdzielni, stowarzyszeń, towarzystw.
Nasza propozycja polega na pomocy w zarządzaniu i księgowości dla przedsięwzięć charytatywnych, w planowaniu wydatków, a także ubieganiu się o dotacje.
Tendencje rynkowe
Liczba przedsiębiorstw ogółem
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna