Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Bartosz Suchodolski, 06.04.2015

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy

31 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywanie umów o pracę na czas określony.

Pracodawcy zawierają z pracownikami wieloletnie umowy o pracę na czas określony w przypadkach, gdy z pracownikiem powinni zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Powoduje to nierówne traktowanie tych osób, jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia. Z tego powodu postanowiono znowelizować ustawę.

Projekt ustawy zakłada zasadę „33 i 3”, która wprowadza obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia pracownika lub po zawarciu z pracownikiem czwartej umowy. Od zasady tej wyszczególniono wyjątki, w stosunku do których zasada „33 i 3” nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych lub w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Jeśli chodzi o długości okresu wypowiedzenia to w projekcie zastosowano takie same zasady jak dla umowy na czas nieokreślony, tj.:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć umów o pracę na czas określony, nieokreślony, jak i na okres próbny. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie mogło obejmować cały okres wypowiedzenia lub tylko jego część.

Nowelizacja ustawy ma również doprecyzować przepisy o umowach o pracę na okres próbny, w szczególności kiedy pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić pracownika w oparciu o taki rodzaj umowy.

Nowelizacja ma także ograniczyć liczbę rodzajów umów do trzech: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny.
Tendencje rynkowe
Bierni zawodowo (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna